Υποθηκευτικά Πάνω σε δάνεια 

Για μεταφορά δανείων σε άλλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό καταβάλλεται τέλος είτε ίσον με το 1 % επί του ποσού της νέας υποθήκης είτε €200 οποιοδήποτε από τα δυο ποσά είναι το μικρότερο.

Για ανανέωση δανείων στο ίδιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό καταβάλλεται τέλος €50.

Στην περίπτωση αναδιοργάνωσης, δεν επιβάλλεται κανένα τέλος για τη μεταβίβαση υποθήκης από εταιρεία σε εταιρεία λόγω αναδιοργάνωσης.