Δεν επιβάλλεται Φόρος Κληρονομιάς σε σχέση με πρόσωπα που απεβίωσαν ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2000. Με βάση τον περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμο του 2000 υπάρχει υποχρέωση υποβολή στο Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων κατάστασης Ενεργητικού και Παθητικού εντός έξι μηνών από την ημερομηνία του θανάτου.