Μεταβιβαστικά

Τα μεταβιβαστικά δικαιώματα ‘κτηματολογίου’ καταβάλλονται από τον αγοραστή στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου όπως αυτή εκτιμάται από το κτηματολόγιο.

Αξία Ποσοστό Δικαιώματα

Συσσωρευμένα Δικαίωματα

%
0 – 85.000 3 2.550 2.550
85.000 – 170.000 5 4.250 6.800
170.000 και άνω* 8  –  –

Τα μεταβιβαστικά δικαιώματα που καταβάλλονται για μετάβαση ακίνητης περιουσίας σε οικογενειακή εταιρεία επιστρέφονται σε πέντε χρόνια αν η εταιρεία εξακολουθεί να κατέχει την περιουσία και δεν υπήρξε αλλαγή στους μετόχους της.

Κατά την μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από οικογενειακή εταιρεία σε μέτοχο της καθώς και κατά τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας δια δωρεάς από σύζυγο σε σύζυγο, από γονείς σε παιδία η μεταξύ συγγενών μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας τα μεταβιβαστικά δικαιώματα υπολογίζονται πάνω στην αξία του ακινήτου σε τιμές 1 Ιανουαρίου 1980 με βάση του πιο κάτω συντελεστές:

Εάν η μεταβίβαση γίνεται προς σύζυγο

0,4%

Εάν η μεταβίβαση γίνεται προς παιδί

0,2%

Εάν η μεταβίβαση γίνεται προς συγγενή

0,4%

Στην περίπτωση αναδιοργάνωσης, οι μεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας που γίνονται από εταιρεία σε εταιρεία απαλλάσσονται από την καταβολή τελών μεταβίβασης.

Μεταβιβαστικά για την περίοδο 2/12/2011 – 31/12/2016

Για την πιο πάνω περίοδο ισχύοθν τα πιο κάτω

  1. Κατάργηση των μεταβιβαστικών τελών όπου επιβάλλεται ΦΠΑ.

  2. Μείωση των μεταβιβαστικών τελών κατά 50% κατά την πρώτη μεταβίβαση ακίνητης ιδιοτησίας (ακίνητη ιδιοκτησία που μεταβιβάζεται για πρώτη φορά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πολεοδομικής άδειας ή άδειας οικοδομής ) και νοουμένου ότι οι ημερομηνίες συνομολόγησης του πωλητηρίου εγγράφου και η κατάθεση του στο Τμήμα Κτηματολογίου εμπίπτει στην περίοδο ισχύος του Νόμου.